Zoeken

 
Geavanceerd zoekenWelkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Gebruikersnaam: 
Wachtwoord:
Sessielengte:

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Registreren - Verplichte velden
Kies gebruikersnaam:
Wordt alleen gebruikt voor indentificatie door SMF. Je kunt speciale karakters gebruiken nadat je bent ingelogd, door je naam aan te passen in je profiel.
E-mail:
Dit moet een geldig e-mailadres zijn.
Kies wachtwoord:
Wachtwoord nog een keer:
Visuele verificatie:
Typ de letters die getoond worden in het plaatje
Typ de letters die getoond worden in het plaatje
Schaal:
Schaal
Systeem:
Systeem
Algemene Voorwaarden van Stichting ModelspoorWijzer.net

1. Definities

1.1. Forum
Het onderdeel van Modelspoorwijzer waar vragen gesteld kunnen worden waaronder vragen over artikelen uit de wiki.

1.2. Wiki:
Online encyclopedie van Modelspoorwijzer met daarin artikelen opgenomen op het gebied van modelspoor en grootspoor.

1.3.   Website:
Ruimte voor de overige onderdelen waaronder de agenda, fotowedstrijd, spoorzoekers en overzicht van winkeliers en attracties.

1.4. Chatbox:
Een chat gelegenheid om gezellig met elkaar te praten op modelspoorgebied.

1.5. Gast:   
Een gast is een ieder die gebruik maakt van de website Modelspoorwijzer zonder account. Een gast heeft alleen leesrechten in het openbare gedeelte van het forum. Een gast kan gebruiker worden van de website Modelspoorwijzer door zich aan te melden voor een persoonsgebonden account.  

1.6.   Gebruiker:
Een persoon die van de door Modelspoorwijzer geboden mogelijkheid tot een kosteloos account gebruik heeft gemaakt. Het registeren tot gebruiker van Modelspoorwijzer staat open voor een ieder, mits niet eerder permanent verwijdert van een van de diensten van Modelspoorwijzer. De gebruiker verklaart zich door middel van het activeren van het account akkoord met de Algemene Voorwaarden die door Modelspoorwijzer worden gesteld aan de gebruikers.

1.7. Algemene Voorwaarden:
In de Algemene voorwaarden zijn de algemene regels, huisregels en indien van toepassing de specifieke regels voor de verschillende onderdelen van Modelspoorwijzer opgenomen.

1.8. Account:
Onder account wordt verstaan de inschrijving op Modelspoorwijzer. Deze komt tot stand door de vorming van een “account” door Modelspoorwijzer: hetgeen inhoudt het toezenden aan de aspirant-gebruiker een activatiecode, gebruikersnaam en wachtwoord. Het account is gekoppeld aan een gebruikers-ID en is gelijk aan de voornaam van de gebruiker.

1.9. Team:
De door het bestuur aangestelde personen die optreden op de verschillende onderdelen uit de naam van Modelspoorwijzer. Alle beslissingen die genomen worden door het team zijn definitief.

1.10. Post:
Een door de gebruiker met gebruikmaking van het door Modelspoorwijzer beschikbaar gestelde account geplaatst bericht op het forum.

1.11. Artikel:
Een door de gebruiker met gebruikmaking van het door Modelspoorwijzer beschikbaar gestelde account geplaatst bericht in de wiki.

1.12. Sanctie:
Door teamleden van Modelspoorwijzer kan een gebruiker worden gesanctioneerd of gewaarschuwd met betrekking tot of naar aanleiding van het gedrag van de gebruiker. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering.

1.13. Verwijdering:
Een gebruiker kan door Modelspoorwijzer de toegang tot een of meer diensten worden ontzegd voor een bepaalde of onbepaalde periode. Dit kan na een eerdere sanctie of waarschuwing, maar ook per direct. Dit ter beoordeling van het team. Aan een verwijdering (ban) kunnen voorwaarden worden gekoppeld om te komen tot een opheffing van deze verwijdering. De geplaatste berichten en de account zullen niet worden verwijderd. Een gebruiker kan bezwaar aantekenen bij het bestuur inzake een verwijdering. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering, met name artikelen 4.1 en 5.2.

1.14. Netiquette:
De gebruiker dient zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet.


2. Aanvullende bepalingen voor gebruikers

2.1.   Verantwoordelijkheid
De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de door middel van de aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord gekoppelde account geplaatste berichten.

2.2.   Zorgvuldigheid m.b.t. account
De gebruiker dient zorgvuldig met het aan hem/haar ter hand gestelde account om te gaan.


3. Aansprakelijkheid

3.1.   Aansprakelijkheid
Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.

3.2.   Garantie m.b.t. juistheid gegevens of informatie
Er kan door Modelspoorwijzer geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze site voorkomende gegevens of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de op deze site voorkomende gegevens of informatie. Modelspoorwijzer is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de op deze site voorkomende gegevens of informatie.

3.3.   Rechtsvordering
De gebruiker vrijwaart Modelspoorwijzer tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de post inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.


4. Rechten en verbodsbepalingen Modelspoorwijzer.net

4.1.   Recht ontzegging toegang tot haar diensten
Modelspoorwijzer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang tot haar websites te ontzeggen.

4.2.   Recht voor gebruiker om account op te zeggen
Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. Opzeggen kan middels een schriftelijk verzoek aan het bestuur of één van de teamleden. Onder schriftelijk wordt ook communicatie via e-mail verstaan. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal deel uitmaken van de discussies.4.3.   Recht voor Modelspoorwijzer voor wijzigen/verwijderen van content
Modelspoorwijzer houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen.

4.4.   Verbod aanbieden/vragen om illegale gestolen of copyright beschermde goederen
Het aanbieden van of vragen om illegale, gestolen en/of door copyright beschermde goederen op Modelspoorwijzer kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten en/of faciliteiten van Modelspoorwijzer. Modelspoorwijzer kan aangifte doen.

4.5.   Misbruik van Modelspoorwijzer
Misbruik van Modelspoorwijzer en/of de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle diensten en/of -faciliteiten van Modelspoorwijzer.

4.6.   Verbod op verzending van ongevraagde emails
Het is streng verboden een gebruiker (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van een door een gebruiker geplaatst bericht, een gebruiker (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van een door een gebruiker geplaatst bericht; e-mailadressen van gebruikers van een van de diensten van Modelspoorwijzer te verzamelen.

4.7.   Nederlands Recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Modelspoorwijzer mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren ervan op de website worden geplaatst.

5. Copyright

5.1.   Copyright & Auteursrechten
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders voor zover dit expliciet door Modelspoorwijzer wordt aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van deze site, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Modelspoorwijzer, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuwsberichten of andere berichten van Modelspoorwijzer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het copyright van de berichten berust bij de individuele gebruikers. De gebruiker draagt zijn auteursrechten in licentie over aan Modelspoorwijzer voor zover deze betrekking hebben op de exploitatie van Modelspoorwijzer en/of de daaraan gerelateerde site en/of databases en/of bestanden.

5.2.   Nederlands Recht
In gevallen waarin artikel 14 niet voorziet gelden alle wettelijke bepalingen volgens het Nederlandse recht.


6. Onvoorziene gevallen

6.1.   Onvoorziene gevallen
In gevallen die niet voorzien zijn in de respectievelijk de algemene voorwaarden, de huisregels of het algemeen beleid, beslist het team van Modelspoorwijzer.


7. Bescherming persoonsgegevens

7.1.   Persoonsgegevens
De gebruiker geeft Modelspoorwijzer toestemming tot het opslaan van de benodigde gegevens ten behoeve van de exploitatie van de site. Modelspoorwijzer zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens nimmer gebruiken voor enig ander al dan niet commercieel doel dan de exploitatie van de sites en diensten van Modelspoorwijzer. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.


8. Wiki

Er zijn een aantal eenvoudige punten die u moet aanhouden wanneer u veranderingen aanbrengt aan de wiki. Hierna staan een aantal voorbeelden. In het algemeen, wees beleefd en gebruik uw gezond verstand. Deze richtlijnen negeren en problemen veroorzaken zijn zeer goede manieren om uw edit-priveleges in te laten trekken. Indien u vragen hebt, kunt u die stellen bij 1 van de teamleden

8.1.   Toestemming om te bewerken
Om te voorkomen dat kwaadwillende gebruikers de ModelspoorWijzer.net wiki voor gek zet, hebben we toestemming om te bewerken enigszins beperkt. Om toestemming te krijgen om te bewerken moet u een paar simpele stappen nemen. Iedereen kan echter toestemming krijgen om te bewerken.
1.)Maak uzelf eigen met de informatie op deze pagina en de pagina's waarnaar wordt gelinkt. De basisrichtlijnen die gevolgd moeten worden door de gehele wiki heen worden hier behandeld. Het niet volgen van deze richtlijnen heeft veel onnodig werk voor andere vrijwilligers tot gevolg en kan leiden tot het intrekken van uw bewerk rechten.
2.)Completeer de Algemene Voorwaarden via het accountsysteem van het ModelspoorWijzer.net Forum. De Algemene Voorwaarden tekenen geeft ModelspoorWijzer.net de mogelijkheid om uw bijdragen aan de wiki onder licentie te brengen van de GNU licentie voor vrije documentatie. Zo wordt verzekerd dat uw bijdragen voor altijd vrijelijk door de gemeenschap kan worden gebruikt, aangepast en heruitgegeven.
 
8.2.   Uzelf introduceren
Voordat u een pagina gaat bewerken, wees dan zo vriendelijk u voor te stellen door informatie over u toe te voegen op uw wiki pagina. Nadat u zich hebt ingelogd met uw gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgt u automatisch een persoonlijke pagina op de lokatie http://wiki.modelspoorwijzer.net/User:<username>, waarbij <username> is vervangen door uw gebruikersnaam. Deze gebruikersnaam kunt u vervolgens linken naar een nieuwe pagina met uw uitgeschreven voornaam aan elkaar geschreven met uw volle achternaam (bijvoorbeeld JanJansen) als titel. Op deze laatste pagina stelt u zich voor. U kunt als u bent ingelogd snel bij uw persoonlijke wiki pagina komen door links bovenaan op de menubalk op uw gebruikersnaam te klikken.

8.3.   Bewerkte pagina’s controleren
Het is belangrijk dat u de veranderingen op de pagina's die u heeft gemaakt of gecreëerd goed in de gaten houdt, opdat u de inhoud met anderen die aan de wiki werken kunt coördineren. Wiki bewerkers voegen vaak aantekeningen toe om informatie uit te wisselen als een methode van samenwerking, en dat helpt goed om dergelijke veranderingen in de gaten te houden.
U kunt de Volgen link in de menu balk rechts boven in een wiki pagina vinden indien u bent ingelogd.

8.4.   Wees stoutmoedig
Verander gerust pagina's, wees niet bang. Wiki veranderingen worden gevolgd en teruggedraaid indien nodig. Dit betekent echter niet dat u roekeloos kunt zijn, zeker niet indien u grote veranderingen maakt in kerndocumenten.

8.5.   Vermijd onnodige veranderingen
Dat soort pagina's zijn zeer zorgvuldig samengesteld, en de woorden erin zijn stuk voor stuk afgewogen. Indien u deze pagina's toch wilt veranderen moet u om een review van een ander vragen alvorens de veranderingen door te voeren.

8.6.   Details over verboden zaken
Voeg geen enkele informatie toe strijdig met de wet. Onthoud dat Modelspoorwijzer.net een entiteit is in Nederland, en daarom onderworpen aan haar wetten. Vermijd linken naar of toevoegen van informatie over wettelijk beschermde items. Indien u denkt dat u zich in een uitzonderlijke positie bevindt, breng dat dan onder de aandacht van het team voor discussie.
Voor vragen hieromtrent wendt u zich tot het team. Indien noodzakelijk, kunnen zij een officieel standpunt achterhalen.

8.7.   Wees voorzicht bij aanpassing belangrijke pagina’s
Belangrijke pagina's, zoals pagina's met basis-informatie zijn pagina's die vaak door menig bezoeker als eerste worden gezien. Wees voorzichtig met aanpassingen aan dergelijke pagina's. Indien u twijfels heeft over uw aanpassing, neem contact op met de auteur of het team.

8.8.   Verander geen pagina’s puur om het veranderen zelf
Zinloze veranderingen dienen te worden vermeden. Een verandering maken om slechts in het edit-log te komen is onacceptabel. Er zijn genoeg pagina's (de meeste om precies te zijn) met echte corrigeerbare fouten. In plaats van zinloze veranderingen te maken, zoals het weghalen of toevoegen van spatieruimte of links veranderen, kunt u beter spel- of taalfouten zoeken en corrigeren. Denk er ook aan "Dit is een kleine bewerking" onder aan de editpagina aan te vinken indien u een kleine fout corrigeert.

8.9.   Vermijd hernoemen/verplaatsen van pagina’s
Naar alle wiki pagina's wordt over het algemeen wel verwezen door of naar gelinkt van diverse andere lokaties. Het is daarom belangrijk dat u goed met de juiste personen afstemt alvorens u pagina-inhoud naar elders verplaatst of bestaande pagina's hernoemt. Het verdient de aanbeveling dit slechts te doen als het echt niet anders kan. Indien u verplaatsing van een bepaald item wenst, dient u dit te bespreken met het team.

8.10. Vermijd verwijderen van pagina’s
Wiki pagina's die niet langer nodig zijn dienen te worden gemerkt voor verwijdering door {{Verwijderen|Reden...} aan het begin van de pagina toe te voegen. Dit geeft de beheerders de mogelijkheid zich te verzekeren dat er geen belangrijke of te archiveren inhoud verloren gaat.

8.11. Eigen werk controleren op fouten
Of u nu een volleerd schrijver bent, of niet, nodig iemand uit om na te lezen wat u hebt geschreven. Goedgeschreven documenten zijn belangrijk voor Modelspoorwijzer's imago. Zelfs de beste schrijvers zien typefouten en andere missers over het hoofd. Neem de tijd om uw veranderingen na te lezen om die vervelende kleine foutjes eruit te halen. Gebruik de Bewerking ter controle bekijken knop onderaan de edit-pagina om uw tekst te controleren. Sla pas na controle de pagina op.

8.12. Eigen en andere pagina’s in de gaten houden
Twee facetten maken een wiki succesvol als middel om samen te werken aan een open inhoud. Ten eerste dat u de inhoud van pagina's waarvoor u verantwoordelijk bent in de gaten houdt, opdat de bedoeling van de pagina gewaarborgd blijft. Ten tweede dat u in staat bent in de gaten te houden dat andere pagina's ontwikkelen, groeien en nu en dan uw hulp nodig hebben.

Om welke pagina op de wiki dan ook in de gaten te houden klikt u -na inloggen- de volgen tab rechts boven aan elke pagina aan. Het moet dan veranderen in niet volgen. Als een pagina niet volgen boven aan heeft, bent u deze pagina aan het volgen. U kunt niet volgen aanklikken om de pagina niet meer te volgen. De tab verandert dan weer in volgen.

Om emails te ontvangen bij elke verandering, ga naar mijn voorkeuren (bovenaan de pagina bij uw naam) en vergewis u er van dat de juiste opties zijn aangevinkt bij de tab gebruikersprofiel, onder E-mail.

8.13.Samenvatting maken van uw veranderingen
We moeten allen in staat zijn even de ogen te laten dwalen over een verandering om gelijk de kern ervan te weten. Een volledige vergelijking met de oude tekst is niet altijd beschikbaar. U dient een opsomming te maken van uw veranderingen (Samenvatting: veld als u aan het bewerken bent). Het is als een changelog-bericht. Verklaar wat u deed en waarom, alsmede andere toepasselijke links en details.

Als u er voor kiest niets samen te vatten, dient dit echt een uitzondering te zijn. Een reden kan zijn dat het slechts een kleine aanpassing betreft. In dat geval dient u het hokje Dit is een kleine bewerking aan te vinken alvorens de pagina op te slaan.

8.14.  Nieuwe pagina’s maken
De Modelspoorwiki is uitgebreid, dus is het noodzakelijk een strakke hiërarchie en organisatie aan te houden. De beste manier om hiervan kennis te nemen is Help:Subpages en Help:Categories te lezen, en daarna de bestaande structuur van de wiki te bekijken.
Overcomplete namen moeten worden vermeden. Bedenk goed dat 'ModelspoorWijzer.net' in de naam van de pagina opnemen niet nodig is.
Categorieën zullen over het algemeen worden gecreëerd voor verschillende items, en dienen mondjesmaat te worden aangemaakt. De meeste pagina's die u gaat aanmaken zullen deel moeten maken van een categorie, en vele dienen ook de toepasselijke tags te hebben. Indien u overweegt een nieuwe categorie of tag te creëren, overleg dan eerst met het team.
Indien u vragen hebt, stel deze gerust aan het team.


9. Forum

9.1.   Beleid
•   Geen porno.
•   Geen schokkend materiaal.
•   Geen spam.
•   Geen verbaal geweld.
•   Geen criminele praktijken.
•   Geen licentie- of copyright-schendingen.

9.2.   Huisregels
•   Wanneer u een nieuwe discussie start, gebruik eerst de zoekfunctie om te kijken of er al een bestaande discussie is waarin u uw vraag kunt stellen.
•   Voordat u uw discussie online zet, kijk goed in welk forumonderdeel deze thuis hoort dit voorkomt het verplaatsten van discussies.
•   Beschrijf kort en krachtig in de titel het onderwerp waar uw discussie over gaat. Hoe duidelijker de titel des te eerder reageert men.
•   Probeer wanneer u een discussie plaatst aan te geven wat je probleem of vraag is en wees daarbij zo volledig mogelijk in je informatie.
•   Haal geen (oude) discussie omhoog in het overzicht door in deze discussies door te reageren.
•   Plaats in de discussies geen onzinnige berichten die helemaal niks van doen hebben met het onderwerp.
•   Wees ten allen tijde behulpzaam en toon respect naar mede gebruikers.

9.3.   Avatars
Op het forum van Modelspoorwijzer kan elke gebruiker zijn of haar avatar (persoonlijke afbeelding) instellen. Dit kan op verschillende manieren
•   Verwijzen naar een afbeelding op een andere server
•   Eigen afbeelding op de server van Modelspoorwijzer plaatsen
Voor beide manieren geldt dat de maximale grootte van de avatar 80 bij 80 pixels is. Verder gelden er nog een aantal regels met betrekking tot het soort plaatjes, afbeeldingen die onder de volgende categorie vallen worden niet gedoogd:
•   Pornografische afbeeldingen
•   Afbeeldingen die discriminerend bedoelingen hebben
•   Copyright schendende afbeeldingen
•   Bewegende afbeeldingen (animated GIF’s)